Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

 

Lisätietoa

Muovipakkausten kierrätys Suomessa

Yrityspakkauksia, kuten lavahuppuja, säkkejä ja kanistereita, on Suomessa kierrätetty jo vuosikymmeniä. Myös kaupan varastoissa syntyvää kierrätyskelpoista muovia on pitkään hyödynnetty uusien tuotteiden valmistuksessa.

Muovisten kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys otti ison askeleen eteenpäin, kun 1.1.2016 Suomeen perustettiin 500 keräyspisteen verkosto. Koska pelkkä keräys ei ole kierrätystä, on tärkeää, että pakkauksille löytyy myös kierrätyskohteita. Ekokem Oyj on rakentanut Riihimäelle muovijalostamon, jossa kierrätetään kuluttajamuovipakkauksia. Uudenaikaisessa laitoksessa kerätty kuluttajapakkaus lajitellaan eri muovilaatuihin automaattisesti, jonka jälkeen ne prosessoidaan uusiomuovituotteiksi myytäväksi muovituotteiden valmistajille, jotka valmistavat esimerkiksi muovikasseja ja muita muovipakkauksia.

Tietoa pakkausten keräysverkostosta ja lajittelusta


EU ja jätehuolto

Kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen tai muun asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätys vähentää yleensä neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta, minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys:
• Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä.
• Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten.
• Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana.
• Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Kierrätys.info
Jätteet ja jätehuolto
Muovijäte: Eurooppalainen strategia maapallon, kansalaisten ja yritysten hyväksi
Muovin kierrätys
Ruskea paperikassi – lajittelijan kauhistus
The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics

EU-komissio haluaa merkittävästi vähentää kertakäyttöisten muovikassien käyttöä EU:ssa, ja se on lainsäädännöllä velvoittanut jäsenmaita vähentämään muovikassien käyttöä. Keinot ne voivat itse valita. Ne voivat kieltää kassit kokonaan tai pyrkiä vähentämään erityisesti ohuiden kertakäyttöpussien käyttöä verotuksellisin keinoin. Ne voivat myös asettaa kansallisia vähentämistavoitteita.

EU:n komissio tarttui muoviongelmaan
EU haluaa vähentää muovikassien käyttöä 80 %
Muovikassien käytön vähentämisestä saavutettiin sopu EU:ssa
Parlamentin jäsenet: Muovipussien tuhlaileva käyttö kuriin

Muovipussien käyttöä on rajoitettu tai niiden käyttö on kielletty monissa maissa. Kieltojen lisäksi käyttöä on pyritty vähentämään myös muovipusseihin kohdistuvan veron tai maksullisuuden avulla.


Merten roskaantuminen ja mikromuovit

Merten roskaantuminen on kasvava ongelma. Paikoitellen se muodostaa jopa suurimman mereen liittyvän ympäristöongelman. Koska Itämerta uhkaavat myös rehevöityminen, öljynkuljetuksiin liittyvät riskit, haitalliset aineet ja vieraslajit, roskaantumiseen ei Itämeren alueella aikaisemmin juurikaan ole kiinnitetty huomiota.

Roskia päätyy meriympäristöön monella tavalla. Tutkimusten mukaan suurin osa, jopa 60–80 % kaikesta meriympäristöön päätyvästä roskasta, on tavalla tai toisella peräisin maalta.

Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
Roskaisuus-havainnot
Biohajoavat muovit ja merten roskaantuminen - UNEP Biodegradable Plastics
Meressä muhii muovisoppa
Why is the world's biggest landfill in the Pacific Ocean

Mikromuovit ovat alle 5 mm:n kokoisia muovihiukkasia. Pitkäikäisyytensä vuoksi vesistöihin päätyvät mikromuovit voivat olla ympäristöriski. Mikromuovit kulkeutuvat vesistöihin mm. yhdyskuntajätevesien ja hulevesien kautta. Yhdyskuntajätevesiin mikromuovia päätyy esimerkiksi kosmetiikka- ja hygieniatuotteista sekä keinokuituvaatteiden pesusta. Hulevesien kannalta yksi merkittävä mikromuovin lähde on liikenne.

Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille


Eri kassivaihtoehtoja vertailevia tutkimuksia

Maailmalla on tehty useita kauppakassien ympäristövaikutuksia vertailevia tutkimuksia. Suomen näkökulmasta tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta eivät suoraan vastaa Suomen tilannetta. Tuloksiin vaikuttavat eri maissa käytössä olevien kassityyppien materiaalien vaihtelu sekä kassien valmistuksessa käytettävät energianlähteet.

Paper vs. Plastic Bags - The Studies
Life Cycle Assessment for Three Types of Grocery Bags - Recyclable Plastic; Compostable, Biodegradable Plastic; and Recycled, Recyclable Paper
Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006